Sinking of Japan (Nippon Chinbotsu)

Details | Trailer | Review | Gallery | Promo Material | Interviews | Bonus

Details


Director: Shinji Higuchi

Writers: Masato Kato and Sakyo Komatsu

Rating: 12

Runtime: 2hrs 15mins

Year Released: 2006

Stars: Tsuyoshi Kusanagi, Ko Shibasaki, Etsushi Toyokawa, Mao Daichi

Trailer


Review


Gallery


Promo Material


Interviews


Bonus